EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energie
                             
                           
  Vrstva č. Materiál Tloušťka konstrukce Součinitel vodivosti Součinitel vodivosti Zastoupení ve vrstvě Tepelný odpor Teplota rozhraní        
          d λekv λ1   R          
  Interiér       [mm] [W/(mK)] [W/(mK)] [%] [(m2K)/W] [ ° ]        
  Rsi - - - - interiér      
  1 povrch int.      
  2 1-2      
  3 2-3      
  4 3-4      
  5 4-5      
  6 5-6      
  7 6-7      
  8 7-8      
  9 8-9      
  10 povrch ext.      
  Rse - - - - exteriér      
  Exteriér                        
                             
    Teplota interiéru Teplota exteriér Zvolte typ konstrukce Výsledný tepelný odpor (m2K)/W        
    [ ° ] [ ° ] Součinitel prostupu tepla W/(m2K)        
    Požadavek ČSN 730540 - 2 W/(m2K) Požadované hodnoty        
        Doporučení ČSN 730540 - 2 W/(m2K) Doporučené hodnoty        
                             
  Poznámka: Lehká konstrukce - do 100 kg/m2 plošné hmotnosti vrstev od iteriéru až po tepelnou izolaci včetně                  
    Do sloupce λ1 zadejte případné "porušení izolační vrstvy" jako jsou krokve, latě ve vrsvě izolace, případně jakékoliv systematické mosty. Do sloupce "zastoupení ve vrstvě" potom zadejte procentuální objemové
zastoupení tohoto prvku.
   
    Ve sloupci λekv bude vypočítán ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti dané vrstvy.                  
    Do kolonky Rse resp. Rsi zadávejte orientaci tepelného toku a typ konstrukce pro výpočet tzv. odporu při přestupu tepla na straně exteriéru resp. interiéru.            

Excel spreadsheet to Html form