EkoWATT - energetické poradenství, úspory energie, obnovitelné zdroje energie
                   
  Stanovení návrhového součinitele tepelné vodivosti dle ČSN 73 0540 - 3          
                   
  Součinitel tep. vodivosti charakteristický (měřený) Součinitel vnitřního prostředí Součinitel materiálu Tabulka A.8 Součinitel materiálu
Tabulka A.1
Součinitel způsobu zabudování Vlhkostní součinitel materiálu Tabulka A.1 Součinitel tep. vodivosti návrhový    
  ʎk z1 z2 z3 Zu ʎu    
  [W/(m2K)] [ - ]   [ - ] [ - ] [W/(m2K)]    
     
    Částečný tlak vodních par Vyber nejbližší materiál   Typ konstrukce, Zu Vyberte nejbližší materiál      
           
    Typ konstrukce Odkud koeficient z2   Kondenzace        
             
          Styk s povětrností        
                 
                   
                   
  Poznámka                
  Návrhový součinitel tepelné vodivosti se vypočte ze zadané charakteristické hodnoty pomocí součinitelů vnitřního prostředí, materiálu, způsobu zabudování a vlhkostního součinitele jako:      
  ʎu = ʎk* ( 1+z1*Zu*(z2+z3))
             
  Všechny jednotlivé součinitele tedy zhoršují výslednou návrhovou hodnotu. Vlhkostní součinitel se vybírá primárně pro konkrétní materiál (tab. A.1). Pokud není znám, tak výběr pokračuje z      
  kategorií materiálů (tab. A.8)              
  Pro součinitel z1 a částečný tlak vodních par platí následující hodnoty. Obytné budovy: vše mimo koupelny < 1491 Pa, koupelny > 1988 Pa        
  Koeficient z2 se vybírá primárně pro konktrétní materiál (tedy z tabulky A.1, příloha A, ČSN 73 0540 - 3). Pokud není tato hodnota známa, je možné jí potom orientačně určit z kategorií materiálů (tabulka A.8, příloha A, ČSN 73 0540 - 3).    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 

Design online calculators using Excel