Na tomto webu jsou soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

OPPIK – Úspory energie v podnicích

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Vyhlášení další výzvy se připravuje na červen 2018.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

malé, střední podniky a velké podniky;

Kolik lze získat na jeden projekt:

dotace minimálně 500 tis. Kč a maximálně 400 mil. Kč
maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů.

Míra podpory u projektu:
a) malý podnik do výše 50 % způsobilých výdajů
b) střední podnik do výše 40 % způsobilých výdajů
c) velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % způsobilých výdajů

Míra podpory na náklady na energetický posudek a projektovou dokumentaci:
a) malý podnik do výše 50 % způsobilých výdajů
b) střední podnik do výše 40 % způsobilých výdajů
c) velký podnik do výše 30 % způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
využití odpadní energie ve výrobních procesech
snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
energetický posudek

Specifika a omezení:

projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci

Odkaz: https://www.agentura-api.org/